Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat – bucătărie M (III)

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat – bucătărie M (III)

A N U N Ţ

                   Colegiul Naţional „Costache Negri”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.134, în data de 07.10.2023, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante  de muncitor calificat – bucătărie M (III).

Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2.  cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3.  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.  nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de muncitor calificat – bucătărie M (III)  sunt:

 • absolvent studii medii;
 • absolvent studii de calificare bucătar;
 • vechime în muncă 5 ani;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat – bucătărie M(III):

 • 06 octombrie 2022, ora 14:00 selecţia dosarelor;
 • 07 octombrie 2022, ora 9:30 proba practică;
 • 07 octombrie 2022, ora 14:00 interviu;

 

     Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
 4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. Cazierul judiciar;
 6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Curriculum Vitae;
 8. Caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 9. Certificat de integritate comportamentală.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 15 septembrie 2022 – 04 octombrie 2022, între orele 9:00 – 14:00.

Detalii privind condiţiile specifice, tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cncn.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi sau la telefon 0236/430650.

 

 

    

Bibliografie/extras din fișa postului: