Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar de vacant de paznic I-M.

Concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar de vacant de paznic I-M.

Colegiul Naţional „Costache Negri”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.134, organizează, în data de 14.01.2020, un concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar  vacant de paznic I-M.

Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu figurează înscris în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale  a unui post temporar vacant de paznic I-M sunt:

 • absolvent liceu/şcoală profesională;
 • să deţină atestat de pază;
 • abilităţi de comunicare şi relaţii publice;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2020  selecţia dosarelor;
 • 14 ianuarie 2020, ora 11:00 proba scrisă;
 • 14 ianuarie 2020, ora 12:00 interviu;

     Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. caracterizare de la ultimul loc de muncă;
 9. certificat de integritate comportamentală.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, acesta, dacă e declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 24.12.2019 – 13.01.2020, între orele 9:00 – 14:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială office@cncn.ro şi pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, telefon 0236/430650

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC:

 • Legea 40/2010 privind modificarea şi completarea  Legii 333/2003 pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu toate actualizările;
 • Legea 319/2006 privind reguli de protecţia şi securitatea muncii, modificată şi actualizată;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, modificată şi actualizată.

 

DIRECTOR,

Prof. Manuela – Andra IONESCU