Admiterea în învățământul liceal – 2020

Admiterea în învățământul liceal – 2020

Evaluarea națională

hr-kyle-theisen-04

Admiterea în învățământul liceal

hr-kyle-theisen-04

Admiterea la specializările cu program bilingv

hr-kyle-theisen-04

ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE  DE APTITUDINI, ELIBERAREA/TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE ÎNSCRIERII CANDIDAŢILOR LA ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PROFIL PEDAGOGIC, SPECIALIZAREA ÎNVĂŢĂTOR – EDUCATOARE, AN ŞCOLAR 2020 – 2021

Calendar 

2 – 5 IUNIE 2020 – Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini se realizează la unitatea şcolară de provenienţă a elevului.

 – Pentru înscriere, unitatea de învăţământ completează:

1) Anexa la Fişa de înscriere (se completează în câmpul dedicat şcolii de provenienţă cu datele personale ale candidatului, se semnează de către directorul unităţii de învăţământ şi se aplică ştampila);

2) Fişa de aptitudini (se completează de către comisia de admitere din unitatea de învăţământ de provenienţă, se semnează de către Preşedintele comisiei şi se aplică ştampila).

– Anexa la Fişa de înscriere şi Fişa de aptitudini se transmit  de către unitatea de învăţământ de provenienţă a elevului, la următoarea adresă de e-mail office@cncn.ro.

– Colegiul Naţional „Costache Negri” va transmite confirmarea primirii documentelor de înscriere pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ de provenienţă a candidatului.

9 – 12 IUNIE 2020 – Echivalarea probelor de aptitudini de către Comisia de admitere din unitatea de învăţământ preuniversitar liceal pedagogic. 

12 IUNIE 2020  – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini prin afişarea la avizierul şi pe site-ul Colegiului Naţional „Costache Negri”.

Alte documente:

 

Admiterea la profilul pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, în anul şcolar 2020-2021, se realizează pe baza:

  1. aptitudinilor de comunicare, artistice şi fizice şi
  2. a mediei de admitere.

Atenţie! Aplicaţia informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unităţi de învăţământ.

Proba de aptitudini este eliminatorie şi se notează cu ADMIS sau RESPINS.

Calificativul ADMIS se acordă elevului care îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

  • are media generală a claselor V-VIII, la fiecare dintre disciplinele limba şi literatura română, educaţie muzicală, educaţie plastică şi educaţie fizică şi sport, mai mare sau egală cu 7.
  • are media generală la purtare a claselor V-VIII – 10.

Promovarea probei de aptitudini se realizează pe baza fişei de aptitudini pe care unitatea şcolară de provenienţă a elevului o eliberează şi o transmite către Colegiul Naţional „Costache Negri” .

Calificativul ADMIS/RESPINS va fi consemnat, în fişa de aptitudini, de către Comisia de admitere din Colegiul Naţional „Costache Negri”.

Fişa de aptitudini se completează de către unitatea şcolară de care aparţine candidatul cu datele următoare:

  • tipurile de aptitudini – de comunicare, artistice şi fizice – şi disciplina în ale cărei programe şcolare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba şi literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
  • media generală a claselor V – VIII la disciplinele: limba şi literatura română, educaţie vizuală, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport;
  • media generală a claselor V-VIII la purtare.

Înscrierea pentru probele de aptitudini se va face la unitatea şcolară de provenienţă a elevului, conform unei proceduri şi utilizând un model de fişă de aptitudini ce vor fi stabilite de către Comisia Naţională de Admitere. Acestea se vor transmite unităţilor de învăţământ până la data de 2.06.2020.

ELEVI DECLARATI ADMISI IN URMA ECHIVALARII PROBELOR DE APTITUDINI

PENTRU URMĂTOARELE ETAPE DIN CALENDARUL DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE STAT, VOM REVENI CU PRECIZĂRI

 

 

ORDIN nr. 4.317/21 mai 2020
Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale,
interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în
învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021:

ordin nr. 4.317_21.05.2020_completare metodologie admiteree inv. liceal stat 2020-2021