Clasa pregătitoare – 2019-2020

Clasa pregătitoare – 2019-2020

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • cerere tip;
 • fotocopie a CI/BI părinţi;
 • fotocopie certificat de naştere al copilului;
 • în cazul în care copilul împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 este necesară recomandarea privind rezultatul   evaluării  dezvoltării psihosomatice de la CJRAE;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale (conform Metodologiei) şi a criteriilor specifice ale unităţii.
 • dovadă de vaccinări în original.

Copiile documentelor vor fi  certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii pe baza documentelor originale.

INFORMAŢII:

 • Cererea tip de înscriere în clasa pregătitoare an şcolar 2019 – 2020 se va completa la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea.
 • În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, înscrierea se va face exclusiv în urma programării telefonice a părinţilor pentru completarea şi validarea cererilor tip de înscriere.
 • Număr telefon secretariat pentru informaţii şi programare de luni până vineri este 0236430650, între orele 9,00 – 15,00.
 • Ordinea programării telefonice pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere (art.13, al.(8) din Metodologie).
 • Programul unităţii de învăţământ este de luni până vineri între orele 8,00 – 18,00 şi sâmbăta între orele 9,00 – 13,00.
 • În anul şcolar 2019 – 2020 vom avea 2 clase pregătitoare cu 50 locuri (25 locuri pentru fiecare clasă).
 • Cele 2 clase pregătitoare îşi vor desfăşura cursurile în clădirea special amenajată din incinta Colegiului Naţional „Costache Negri.
 • Înscrierile vor fi în perioada: 4 – 22 martie 2019.
 • În data de 7 martie 2019, în intervalul 10,00 – 14,00, va fi organizată „Ziua porţilor deschise” în care părinţii, copiii şi alte persoane interesate pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare.

Criteriile generale din metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020 sunt:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte;
 • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi.

Criterii specifice şi documentele doveditoare:

Nr.crt. Criteriul Documentul doveditor
1 Frecventarea învăţământului preşcolar

 • grupă mică
 • grupă mijlocie
 • grupă mare
 • adeverinţă de la grădiniţă
2 Locul de muncă al părinţilor situat  în apropierea şcolii(distanţe < 1 km)
 • adeverinţă de salariat de la locul de muncă

Prevederile art. 5 şi 6 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2019 – 2020:

„Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.”

„Părinţii/tutorii/împuterniciţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09 – 31.12.2019 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.”

 • Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice a copiilor, prin completarea şi depunerea unei cereri de solicitare (anexată) la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi;
 • Evaluarea psihosomatică se realizează în perioada 26.02 – 20.03.2019
 • Evaluarea psihosomatică se va realiza la Colegiul Naţional „Costache Negri”, la o dată ce va fi comunicată unităţii şcolare de către CJRAE.
 • La data şi ora stabilită pentru evaluare, părinţii au obligaţia prezentării următoarelor documente: fotocopie după certificatul de naştere al copilului şi adeverinţă medicală/aviz medical de la medicul de familie cu specificaţia „apt pentru şcoală”.

 Informaţii clarificatoare, conform art.14, din Metodologie cu referire la procedura completării cererilor tip:

„Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia. Comisiile de înscriere din fiecare unitate de învățământ vor asigura imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet și altele asemenea. În aceste cazuri, comisiile vor informa părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

     (2) Părintele depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu și o fotocopie a certificatului de naștere al copilului. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

     (3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019 inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele depune și o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.

     (4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.

     (5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.”

Informaţii clarificatoare, conform art.15, referitor la imposibilitatea completării a două cereri tip la unităţi diferite:

„(1) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

(3) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea sau validarea cererii-tip de înscriere, părinții sunt informați cu privire la prevederile prezentei metodologii, la modalitatea de definire a numărului de locuri libere și la criteriile de departajare generale și specifice care vor fi utilizate în cazul în care numărul de opțiuni pentru respectiva unitate de învățământ este mai mare decât numărul de locuri libere. Unitățile de învățământ pun la dispoziția părinților aceste informații și prin afișare.

(4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ tipărește fișa completată în aplicația informatică, în prezența părintelui.

(5) După tipărire, cererea-tip de înscriere este verificată și semnată de părinte.

(6) În cazul existenței unei erori în transcrierea datelor, părinții o semnalează pe loc, iar membrul comisiei de înscriere din unitatea de învățământ procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și retipărește cererea-tip de înscriere corectată din calculator, în vederea semnării de către părinte.”

Recomandarea privind rezultatul evaluării va fi depusă de către părinte la secretariatul unităţii şcolare la completarea dosarului de înscriere. Rezultatul recomandării nu poate fi contestat.

Telefonul verde, de luni până vineri, ISJ Galaţi: 080016236.

Program ISJ Galati:

 • Luni-joi:     8,00 –  16,30
 • Vineri:        8,00 – 14,30.