Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar – instituţie de învăţământ preuniversitar IA-M

Concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar – instituţie de învăţământ preuniversitar IA-M

Colegiul Naţional „Costache Negri”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.134, în perioada 04.01. – 10.01.2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de secretar – instituţie de învăţământ preuniversitar IA-M.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării unui post vacant de secretar – instituţie de învăţământ preuniversitar IA-M.

 • studii liceale
 • vechime: minimum 3 ani;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC ( EXCEL, WORD);
 • cunoştinţe de utilizare a aplicaţiei SIIIR ;
 • noţiuni de comunicare în relaţii publice;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 ianuarie 2018, ora 10,00 – selecţia dosarelor
 • 08 ianuarie 2018 ora 9,00 – 11,00 proba scrisă;
 • 08 ianuarie 2018 ora 14,00 – proba practică;
 • 09 ianuarie 2018 ora 9,00 – interviu
 • 10 ianuarie 2018 ora 12,00 – afişarea rezultatelor

Tematica concursului pentru ocuparea postului vacant de secretar – instituţie de învăţământ preuniversitar IA-M:

 • Organizarea sistemului de învăţământ preuniversitar;
 • Actele de studii – tipuri, condiţii de eliberare, modul de completare;
 • Duplicate ale actelor de studii;
 • Acordarea burselor şi a altor ajutoare şi programe sociale pentru elevi;
 • Arhivarea circuitului documentelor din sistemul de învăţământ preuniversitar;
 • Intocmirea şi gestionarea bazei de date SIIIR.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OMEN 5079/31.08.2016 – Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
 • HG nr. 286/23 martie 2011 – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 • HG nr. 1027/11.11.2014 – pentru modificare şi completarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nt.286/2011;
 • Ordin MECTS nr.1488/2004 – privind aprobarea criteriilor pentru Programul social „Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordin 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat, cu completările şi modificările ulterioare;
 • Ordin 3470/7.03.2010 – privind modificarea şi completarea Anexei cu aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor în învăţământul preuniversitar de stat;
 • Ordin nr. 3844/24.05.2016 – Regulamentul privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.16/02 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale cu modificările şi completările ulterioare.

 

     Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 8.12.2017 – 03.01.2018  între orele 9,00 – 14,00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.cncn.ro şi pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, telefon 0236/430650.