Concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor I

Colegiul Naţional „Costache Negri”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.134, în data de 30.10.2017 – ora 9,30, organizează concurs pentru ocuparea  unui post vacant de îngrijitor I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 •  are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii liceale;
 • vechime: minimum 2 ani;
 • abilităţi de lucru în echipă;
 • abilităţi de comunicare şi relaţii publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 octombrie 2017, ora 14,00 selecţia dosarelor;
 • 30 octombrie 2017 ora 9,30 interviu;
 • 30 octombrie 2017, ora 11,00  proba practică.

Tematica concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor:

 • Legea nr.319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii;
 • Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr.477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Capitolul II – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei – Capitolul VI – Norme de igienă pentru unităţile de folosinţă publică;
 • Fişa postului de îngrijitor.

     Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 9.10 – 27.10.2017  între orele 9,00 – 14,00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficialăoffice@cncn.ro şi pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, telefon 0236/430650.

DIRECTOR,

Prof. Manuela – Andra IONESCU