Concurs pentru ocuparea a 2.5 posturi de fochist (muncitor calificat I)

Concurs pentru ocuparea a 2.5 posturi de fochist (muncitor calificat I)

Colegiul Naţional „Costache Negri”, cu sediul în Galaţi, strada Brăilei, nr.134,  organizează,  în data de 29.11.2018, un concurs pentru ocuparea a 2,5 posturi nou create de fochist (muncitor calificat I).

Pentru a ocupa un post contractual, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris și vorbit;
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale de fochist sunt:

 • absolvent cel puţin cu studii generale;
 • curs de pregătire (calificare) fochist;
 • vechime: minimum 5 ani ca fochist;
 • să deţină autorizaţie ISCIR pentru calificarea de fochist şi talon pentru vize anuale în termen, conform legislaţiei în vigoare;
 • abilităţi de comunicare şi relaţii publice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 noiembrie 2018, ora 16:00  selecţia dosarelor;
 • 29 noiembrie 2018, ora 9,30 proba practică ;
 • 29 noiembrie 2018, ora 11,30  interviu.

Tematica de concurs pentru ocuparea posturilor de fochist este următoarea:

 • Normele generale de conduită a personalului contractual în instituţiile publice – Legea 477/08.11.2004.
 • Obligaţiile lucrătorilor prevăzute la Legea nr.319/14.07.2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Obligaţiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr.307/12.iulie 2006, privind apărarea împotriva incendiilor.
 • Obligaţiile generale. Reguli referitoare la echipamentele de muncă – HG.1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • Prescripţia Tehnică PT C9-2010. Domeniul de aplicare. Evidenţa exploatării cazanelor.
 • Pregătirea cazanului pentru aprinderea focului. Aprinderea focului. Pornirea cazanului. Funcţionarea cazanului. Oprirea, răcirea şi golirea cazanului. Obligaţiile şi responsabilităţile personalului de deservire.
 • Prescripţia Tehnică PT C 4-2010. Domeniul de aplicare.
 • Prescripţia Tehnică PT C 7-2010. Domeniul de aplicare.

      Bibliografia de concurs pentru ocuparea posturilor de fochist este următoarea:

 • Legea 477/2004, privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 • Legea nr.319 din 14 iulie 2006 (actualizată), a securităţii şi sănătăţii în muncă şi normele metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006.
 • Legea nr.307 din 12 iulie 2006 (actualizată), privind apărarea împotriva incendiilor.
 • HG. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • Monitorul Oficial nr.385 bis din 10.06.2010. www.iscir.ro; Prescripţii tehnice.
 • Adresa de internet: www.scribd.com/doc/99850396/Manualul-Instalatorului-Sanitare.
 • Manualul de instalaţii, Editura Artecno Bucureşti; Instalaţii sanitare.

NOTĂ: Se vor studia de către candidaţi actele normative indicate, cu toate completările şi modificările ulterioare ale acestora.

     Dosarele de înscriere vor cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. caracterizare de la ultimul loc de muncă.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Înscrierile se fac la secretariatul colegiului în perioada 5 – 23 noiembrie 2018, între orele 9:00 – 14:00.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială office@cncn.ro şi pe portalul posturi.gov.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Costache Negri” Galaţi, telefon 0236/430650.

 

DIRECTOR,

Prof. Manuela – Andra IONESCU