Categorii oferte Invatamant primar

Inscrierea in invatamantul primar – 2021-2022

Descrierea unităţii de învăţământ

Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi
Str. Brăilei nr. 134
Telefon: 0236430650
 
   

Informaţii pentru părinţi

Numărul de clase şi numărul de locuri

 • În anul şcolar 2021 – 2022 vom avea 2 clase pregătitoare.
 • Cele două clase pregătitoare își vor desfășura cursurile în clădirea special amenajată din incinta Colegiului Național „Costache Negri”.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • cerere-tip;
 • fotocopie a CI/BI părinţi/ tutori legali instituiţi /reprezentanţi legali;
 • fotocopie, unde este cazul, după hotărârea de divorţ şi după actul din care să rezulte în creşterea cui se află copilul;
 • fotocopie certificat de naştere al copilului;
 • recomandarea eliberată de unitatea de învățământ preșcolar, în cazul în care copilul împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021;
 • recomandarea eliberată de CJRAE Galați, în cazul în care copilul nu a frecventat grădiniţa sau a revenit din străinătate;
 • documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale (conform Metodologiei) şi a criteriilor specifice ale unităţii de învățământ;
 • dovada de vaccinări în original.

Copiile documentelor vor fi  certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii pe baza documentelor originale.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 • Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare an şcolar 2021 – 2022 se poate completa la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele/tutorile legal instituit/reprezentant legal doreşte înscrierea; se poate completa online transmite prin e-mail, prin poştă.
 • În cazul în care cererea va fi transmisă online, prin e-mail sau prin poştă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentant legal, va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere prevăzută la Anexa nr.3 la Metodologia de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare an şcolar 2021 – 2022, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere de înscriere a copilului;
 • În vederea asigurării fluenţei procedurilor şi a evitării aglomeraţiei, înscrierea se va face exclusiv în urma programării telefonice a părinţilor/tutorilor legali instituiţi /reprezentanţilor legali pentru completarea şi validarea cererilor tip de înscriere;
 • Număr telefon secretariat pentru informaţii şi programare de luni până vineri este 0236430650, între orele 9,00 – 15,00;
 • Ordinea programării telefonice pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere (art.13, al.(9) din Metodologie)
 • Programul unităţii de învăţământ este de luni până joi între orele 8,00 – 18,00 şi vineri între orele 8,00 – 17,00;
 • În anul şcolar 2021 – 2022 vom avea 2 clase pregătitoare;
 • Clasele pregătitoare îşi vor desfăşura cursurile în clădirea special amenajată din incinta Colegiului Naţional „Costache Negri”.

Criteriile generale din metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022 sunt:

 • existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
 • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un părinte;
 • existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate la Colegiul Naţional „Costache Negri” Galaţi.

Criterii specifice şi documentele doveditoare:

Nr.

crt.

Criteriul Documentul doveditor
1 Frecventarea învăţământului preşcolar

 • grupă mică
 • grupă mijlocie
 • grupă mare
– adeverinţă de la grădiniţă
2 Locul de muncă al părinţilor situat  în apropierea şcolii

 

– adeverinţă de salariat de la locul de muncă

 Prevederile art. 5 şi 6 din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2021 – 2022:

Art.5 (1)

„ Părinţii/tutorii legali instituiţi /reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentei metodologii.”

(2)„ Părinţii/tutorii legali instituiţi /reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 01.09.2021–31.12.2021 inclusiv, pot să-şi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzătoare.”

 • Părinţii/tutorii legali instituiţi /reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc vârsta 6 ani în perioada 01.09.2021–31.12.2021 inclusiv şi au frecventat grădiniţa,vor solicita eliberarea unei recomandării de la unitatea de învăţământ preşcolar;
 • Părinţii/tutorii legali instituiţi/reprezentanţii legali ai căror copii împlinesc vârsta 6 ani în perioada 01.09.2021–31.12.2021 inclusiv  şi nu au frecventat grădiniţa sau  au revenit din străinătate, vor solicita eliberarea unei recomandării de la CJRAE Galaţi.

Informaţii clarificatoare, conform art.14, din Metodologie cu referire la procedura completării cererilor-tip:

„Art. 14. – (1) În situația în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unității de învățământ la care se dorește înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicația informatică se face în prezența părintelui, de către un membru al comisiei din şcoală. În acest caz, imediat după completarea cererii-tip de înscriere, se realizează validarea acesteia. Comisia de înscriere din fiecare unitate de învățământ asigură imprimarea unui număr de cereri-tip de înscriere, care să fie completate de mână de către părinți/tutori legali instituiţi /reprezentanţi legali, în situația în care completarea cererilor-tip de înscriere nu se poate face direct în aplicația informatică, din motive obiective, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică, imposibilitatea temporară a conectării la internet și altele asemenea. În aceste cazuri, comisia informează părinții care se prezintă pentru înscriere despre situația apărută și vor solicita acestora să completeze manual cererea-tip de înscriere și să o semneze. Părinții/tutorii legali instituiţi/reprezentanţii legali, vor fi informați că, după remedierea situației speciale, vor fi invitați din nou la unitatea de învățământ pentru a verifica datele introduse în aplicația informatică, pe baza cererii scrise depuse anterior, prin semnarea exemplarului de cerere-tip tipărit din calculator.

(2) Părintele/tutorele legal instituit/reprezentant legal depune, în momentul completării cererii – tip de înscriere la unitatea de învățământ, sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, alături de documentele menționate la alin. (2) părintele transmite şi o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

(4) Părinţii divorţaţi depun la înscriere dovada modului în care exercită autoritatea părintească şi la care dintre ei a fost stabilită locuinţa minorului;

(5) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), părinții/tutorii legali instituiţi/reprezentanţii legali depun/transmit pe e-mail sau prin poştă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10.

(6) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele/tutorele legal instituit /reprezentant legal menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.”

Informaţii clarificatoare, conform art.15, referitor la imposibilitatea completării a două cereri tip la unităţi diferite:

  „(1) În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții/tutorii legali instituiţi /reprezentanţii legali vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

(2) În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.

(3) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situaţia în care părintele/tutorele legal instituit /reprezentant legal, depune direct documentele la unitatea de învăţământ, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învățământ tipărește fișa completată în aplicația informatică, în prezența părintelui.

(4) Validarea fişei tipărite din aplicaţia informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz.

(5) În situaţia în care comisia de înscriere din unitatea de învăţământ identifică erori sau neclarităţi în completarea cererii – tip, părinții/tutorii legal instituiţi /reprezentanţii legali vor fi contactaţi de către comisia de înscriere în învăţământul primar din unitatea de învăţământ în vederea remedierii acestora, iar procesul de validare se reia în conformitate cu prevederile aliniatelor (3) şi (4) cu încadrarea termenelor prevăzute în Calendarul înscrierii în învăţământul primar, prevăzut la Anexa nr.2 la ordin.”

TelVerde judeţean

Telefonul verde al Inspectoratului Şcolar Galaţi: 0800816236

Număr disponibil  în intervalul orar:
   08.00 – 16.30 de luni până joi și
   08.00 – 14.00,  vineri.